فرم و مستندات تشکیل پرونده

فرم مستندات تشکیل پرونده

ردیف نام توضیحات فرم
1  لیست مدارک مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات
2 اطلاعات شرکت جهت دریافت اطلاعات عمومی شرکت،مدیرعامل،اعضا هیئت مدیره و سایر اطلاعات مورد نیاز جهت تشکیل پرونده
3 رضایت مندی مشتری حقوقی جهت اطلاع رسانی و دریافت رضایتنامه اشخاص حقوقی در خصوص دریافت گزارش اعتبارسنجی
4 رضایت مندی مشتری حقیقی جهت اطلاع رسانی و دریافت رضایتنامه اشخاص حقیقی در خصوص دریافت گزارش اعتبارسنجی

 

 

0%