چهار شنبه 12 آبان 1395
 • تلفن تماس:021-88033910
وام و تسهیلات

فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار:
تعریف
واگذاری عین به بهای معلوم به غیر که تمام یا قسمتی از آن طی اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید معین پرداخت شود.
صندوق زیست به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و فناوری)، مواد اولیه و ابزارکار مصرفی مورد نیاز این واحدها را طبق ضوابط خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش می رساند.

کاربرد تسهیلات مذکور فقط برای تامین سرمایه گردش واحدهای تولیدی بوده و برای یک دوره تولید و حداکثر یک ساله تعیین می گردد.
 


شرایط واحدهای تولیدی جهت استفاده از تسهیلات:

 • داشتن اهلیت قانونی
 • داشتن شخصیت حقوقی مستقل و خصوصی
 • واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
 • داشتن پروانه بهره برداری
 • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی و صندوقها
 • داشتن توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط 
 • داشتن کلیه ضوابط و شرایط صندوق درخصوص اعطای تسهیلات مذکور


مدارک لازم:

 • درخواست مکتوب شرکت؛
 • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی؛
 • اساسنامه، شرکتنامه/اظهارنامه ثبتی شرکت؛
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی؛
 • آگهی تغییرات ثبتی در روزنامه رسمی طی دو سال قبل تاکنون؛
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیران، سهامداران و ضامنین؛
 • کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه و ...؛
 • صورت های مالی حسابرسی شده دو سال قبل ب همراه اظهار نامه مالياتی؛
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت؛
 • گواهینامه استاندارد داخلی، گواهینامه بین المللی و مجوزات اخذشده؛
 • ارائه گزارش توجیهی نفی، مالی و اقتصادی پروژه؛

فروش اقساطی ماشین آلات و تجهیزات
تعریف
به منظور تامین نیاز مشتریان در مواردی که احتیاج به قطعات یدکی و ابزار کار در بخش تولید و ماشین آلات و تاسیسات در بخش های تولیدی داشته باشند، توسط صندوق و واگذاری آن به مشتریان به صورت نسیه یا فروش اقساطی ایجاد گردیده است. 

شرایط اعطای تسهیلات: 

 • اخذ درخواست کتبی و تعهد مشتری مبنی بر خرید و مصرف یا استفاده اینگونه اموال از صندوق
 • اخذ درصدی از قیمت کالا به صورت پیش دریافت توسط صندوق از مشتری
 • تعیین سود صندوق بر اساس نرخ های مصوب و با توجه به شرایط معامله از نظر مدت و میزان پیش دریافت
 • قیمت فروش نسیه یا اقساطی عبارت از: سود صندوق+ قیمت تمام شده کالا= قیمت فروش نسیه
 • الزام صندوق به اطمینان از قابل برگشت بودن اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد

شرایط واحدهای تولیدی جهت استفاده از تسهیلات:

 • داشتن اهلیت قانونی
 • داشتن شخصیت حقوقی مستقل و خصوصی
 • واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
 • داشتن پروانه بهره برداری
 • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی و صندوقها
 • داشتن توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط 
 • داشتن کلیه ضوابط و شرایط صندوق درخصوص اعطای تسهیلات مذکور


مدارک لازم:

 • درخواست مکتوب شرکت؛
 • اساسنامه، شرکتنامه/اظهارنامه ثبتی شرکت؛
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی؛
 • آگهی تغییرات ثبتی در روزنامه رسمی طی دو سال قبل تاکنون؛
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیران، سهامداران و ضامنین؛
 • کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه و ...؛
 • صورت های مالی حسابرسی شده دو سال قبل ب همراه اظهار نامه مالياتی؛
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت؛
 • گواهینامه استاندارد داخلی، گواهینامه بین المللی و مجوزات اخذشده؛
 • ارائه گزارش توجیهی نفی، مالی و اقتصادی پروژه؛

تعریف
جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم (جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند.
جعاله در بخش های تولیدی ( صنعت و معدن) کاربرد داشته و صندوق می توانند به عنوان عامل (پیمانکار) یا در صورت لزوم به عنوان جاعل (کارفرما) مبادرت به جعاله نمایند.

کلیه شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و فناوری می‌توانند به منظور ایجاد، توسعه و یا تکمیل طرحهای تولید خود از عقد جعاله استفاده نمایند.

مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از جعاله مطابق ضوابط و مقررات صندوق صورت می پذیرد.
 

شرایط واحدهای تولیدی جهت استفاده از تسهیلات:

 • داشتن اهلیت قانونی
 • داشتن شخصیت حقوقی مستقل و خصوصی
 • واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
 • داشتن پروانه بهره برداری
 • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی و صندوقها
 • داشتن توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط 
 • داشتن کلیه ضوابط و شرایط صندوق درخصوص اعطای تسهیلات مذکور


مدارک لازم:

 • درخواست مکتوب شرکت؛
 • اساسنامه، شرکتنامه/اظهارنامه ثبتی شرکت؛
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی؛
 • آگهی تغییرات ثبتی در روزنامه رسمی طی دو سال قبل تاکنون؛
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیران، سهامداران و ضامنین؛
 • کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه و ...؛
 • صورت های مالی حسابرسی شده دو سال قبل ب همراه اظهار نامه مالياتی؛
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت؛
 • گواهینامه استاندارد داخلی، گواهینامه بین المللی و مجوزات اخذشده؛
 • ارائه گزارش توجیهی نفی، مالی و اقتصادی پروژه؛

اجاره به شــرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن شــرط شود مسـتاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالک گردد. به عبارت ديگرخريد و واگذاري اموال منقول و غير منقول به درخواست کتبي مشـــتري توسط بانک (به عنوان موجر) به مدت معين براي اجاره ، مشروط بر اينکه در صورت پرداخت کامل مال الاجاره در پايان مدت قرارداد اجاره ، مشتري (‌مستاجر) مالک اموال مورد اجاره گردد .

​کاربرد اين تسهيلات در اعطاي تســـهيلات ميان مدت و بلند مدت به منظور تامين نيازهاي سرمايه اي و ثابت واحد هاي توليدي، کشاورزی ، معدنی و صنعتی و کسب و کار مي باشد.

به کليه واحد هاي توليدي (‌شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و فناور) ‌و خدماتي حوزه زیست فناوری و سلامت براي خريد اموال منقول و غير منقول قابل پرداخت مي شود.

تقاضا در مورد خريد اموال منقول يا غير منقول با طول عمر مفيد بيش از ٢ سال باشد. متقاضي در تقاضا ضمن درج نوع و مشخصات دقيق اموال، مسئوليت خريد، استفاده، انتخاب، تحويل، حمل، نصب و راه اندازي اموال موضوع قرارداد را به عهده گرفته و از نحوه کاربرد صحيح مال مورد اجاره اطلاع کافي داشته باشد. در صورتی که موضوع تسهيلات ملک باشد صندوق در موقع پذيرش درخواست، موافقت خريدار يا خريداران بيع نامه هاي فوق را با انتقال شش دانگ ملک موضوع بيع نامه به نام صندوق در ذيل يا ظهر بيع نامه اخذ و بيع نامه را در پرونده تسهيلاتي متقاضي ضبط نمايند. اعطاي تسهيلات اجاره به شرط تمليک به مشترياني که حداقل ٤ ماه سابقه حساب بانکي فعال داشته باشند، در اولويت خواهد بود. متقاضيان استفاده ازتسهيلات اجاره به شرط تمليک خريد دفتر کار يا مطب بايســتي پروانه و مجوز هاي مربوط به تاسيس مطب و دفتر کار و ... ، دارا بوده و جهت دريافت تسهيلات آن را به بانک ارائه نمايند. اخذ تعهد نامه يا اقرار نامه محضري از متقاضي در خصوص عدم واگذاري ملک به غير، اجاره مجدد، وثيقه گذاشتن، انتقال و ... قبل از اعطاي تسهيلات الزامي مي باشد.

درخواست کتبی متقاضی جهت اخذ وام

تصوير برابر اصل شده هرگونه مدارک مربوط به محل فعاليت

اخذ رونوشت پروانه و مجوزهای مربوط به تاسيس مطب و دفتر کار و انجام استعلامات مربوطه حسب مورد

اصل و تصوير مبايعه نامه اموال منقول و غير منقول. 
مدارک مورد نیاز:

تصوير برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی مديران و امضاء داران و ضامن

تصوير برابر اصل شــده اساســنامه شرکت، شرکت نامه، اظهار نامه ثبت شـرکت، آگهــی تاســيس به همراه آگهی روزنامه مربوط به تاسيس، آگهی آخرين روزنامه رسمی، اظهار نامه مالياتی مربوط به دو دوره مالی گذشته.

0%