چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
سهامداران

سهامداران

صندوق با سرمایه گذاری بخش غیردولتی و مشارکت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تاسیس شده است.

فهرست سهامدارن صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

 
عنوان سهامدار درصد سهام
 ستاد توسعه زیست فناوری 49
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران 17
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو 17
شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد 17

 

0%